ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ >

 

ΑΙΤΗΣΕΙΣ / ΧΡΗΣΙΜΑ ΕΝΤΥΠΑ

 

 

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΡΟΚΑΤΑΘΕΣΗ ΤΗΣ ΑΜΟΙΒΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΒΛΕΨΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

 

 

ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΤΙΜΩΝ ΜΟΝΑΔΑΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
Αριθμ. Δ17α/03/8/ΦΝ460/12 (ΦΕΚ 56 Β/25-1-2012).

 

 

 

 

ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ - ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ :

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ: Καταπατήσεις Δημοσίων χώρων στην Τρίπολη.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Συνάδελφοι, σας ενημερώνομε για τα παρακάτω εργασιακά θέματα:

1. Από 15 Σεπτεμβρίου 2013 ισχύει η νέα Υπουργική Απόφαση με αριθμ. 27397/122/19.8.2013 του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας (ΦΕΚ 2062/Β΄/23.8.2013), βάσει της οποίας θα γίνεται η επιβολή διοικητικών κυρώσεων (προστίμων) από το Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας (Σ.ΕΠ.Ε.).
Εφιστούμε την προσοχή σας, καθώς όλοι οι έλεγχοι που θα γίνονται από την παραπάνω ημερομηνία και μετά θα βασίζονται στην εν λόγω απόφαση.

2. Η Εγκύκλιος 20585/25.1.2012 του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, στο κεφάλαιο με τίτλο «υποχρέωση τήρησης και επίδειξης συγκεκριμένων βιβλίων/εγγράφων», διευκρινίζει ότι: "η παρ. 7 του άρθρου 24 του Ν.3996/2011 θεσπίζει υποχρέωση τήρησης και επίδειξης συγκεκριμένων βιβλίων/εγγράφων και ρητώς προβλέπει ότι η μη τήρηση ή/και η μη επίδειξη επισύρει και τη διοικητική κύρωση του προστίμου. Οι περιπτώσεις που αναφέρονται στην παρ. 7 προβλέπονται και στην παρ. 4 ως παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας οι οποίες επισύρουν τη διοικητική κύρωση του προστίμου μόλις διαπιστωθούν".

Συνημμένα:

Α) Υπουργική Απόφαση με αριθμ. 27397/122/19.8.2013 "Επιβολή διοικητικών κυρώσεων για τις ευθέως αποδεικνυόμενες παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας, κατά δέσμια αρμοδιότητα του Επιθεωρητή Εργασίας", του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας (ΦΕΚ 2062/Β΄/23.8.2013).

Β) Εγκύκλιος με αριθμ. πρωτ.: οίκ. 20585/25.1.2012 "Επιβολή της διοικητικής κύρωσης του προστίμου μετά την ψήφιση του Ν.3996/2011 «Αναμόρφωση του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας, ρυθμίσεις θεμάτων Κοινωνικής Ασφάλισης και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 170/Α΄/5.8.2011)", του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας.

Γ) Ν.3996/2011 "Αναμόρφωση του Σώματος Επιθεωρητών Εργασίας, ρυθμίσεις θεμάτων Κοινωνικής Ασφάλισης
και άλλες διατάξεις" (ΦΕΚ 170/Α΄/5.8.2011).

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ: Συνάντηση του Υφυπουργού Υποδομών Μεταφορών & Δικτύων κ. Μιχάλη Παπαδόπουλου με το ΤΕΕ Πελοπονήσου.

Το ΤΕΕ Πελοποννήσου απέστειλε, στον Υπουργό Π.Ε.Κ.Α. κ. Ιωάννη Μανιάτη και το Υφυπουργό Π.Ε.Κ.Α. κ. Ασημάκη Παπαγεωργίου, προτάσεις-αιτήματα σχετικά με την εγκατάσταση δικτύου φυσικού αερίου σε νέες οικοδομές (διέλευση δικτύου φυσικού αερίου προς Μεγαλόπολη). Συγκεκριμένα στην επιστολή η Πρόεδρος Χαρίκλεια Τσιώλη αναφέρει : ( περισσότερα... )

Το ΤΕΕ Πελοποννήσου ζήτησε, από τον Υπουργό ΥΠΟ.ΜΕ.ΔΙ. κ. Μιχάλη Χρυσοχοϊδη και το Γεν. Γραμματέα Δημ. Έργων Υπουργείου ΥΠΟ.ΜΕ.ΔΙ. κ. Στράτο Σιμόπουλο, την άρση των άδικων περιορισμών στην εφαρμογή ισχύος του Ν.4156/13 (αρθ.4: εγγυητική επιστολή προκαταβολής) & του Ν.4146/13 (αρθ.59: μείωση κλιμακωτών πρόσθετων εγγυήσεων). Η Πρόεδρος Χαρίκλεια Τσιώλη στη σχετική επιστολή αναφέρει : ( περισσότερα... )

Το ΤΕΕ Πελοποννήσου απέστειλε, στον Υπουργό ΥΠΟ.ΜΕ.ΔΙ. κ. Μιχάλη Χρυσοχοϊδη και στον Υφυπουργό ΥΠΟ.ΜΕ.ΔΙ. κ. Μιχάλη Παπαδόπουλο, προτάσεις σχετικά με τη βελτίωση της Νομοθεσίας που διέπει την κυκλοφορία και χρήση των Μεταφορικών Μέσων-Μηχανημάτων Έργων. Συγκεκριμένα η Πρόεδρος Χαρίκλεια Τσιώλη στην επιστολή αναφέρει : ( περισσότερα... )

 

 

ΗΜΕΡΙΔΕΣ - ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ - ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ - ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ :

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΠΙΝΑΚΕΣ ΕΝ ΔΥΝΑΜΕΙ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΜΕΤΑ ΕΛΕΓΧΟΥ της Δράσης «Κατάρτιση με επιχορήγηση (Training Voucher) ανέργων στον παραγωγικό τομέα Β΄της οικονομίας με υποχρεωτική απασχόληση» [κωδ. ΟΠΣ 374743 & 374744]

Το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας ανακοινώνει τους πίνακες των εν δυνάμει ωφελουμένων να συμμετέχουν στη δράση voucher στον παραγωγικό τομέα Β' της οικονομίας, που συγχρηματοδοτείται μέσω του ΕΠ «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού 20007-2013» με πόρους της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο).

Οι πίνακες των εν δυνάμει ωφελουμένων δίνονται στη δημοσιότητα, βάσει της με αρ. Α3/Σ13/2013 Απόφασης της Διοικούσας Επιτροπής του ΤΕΕ για την ενημέρωση των ενδιαφερομένων, οι οποίοι δεν θα ενημερωθούν με άλλο τρόπο εγγράφως ή ατομικά.

Οι πίνακες αυτοί καταρτίστηκαν μετά των έλεγχο των δικαιολογητικών, όσων υπέβαλαν αίτηση συμμετοχής στη δράση, σύμφωνα με το κεφ. 2.4 παρ Β της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος και περιλαμβάνουν κατά φθίνουσα σειρά κατάταξης ανά Διοικητική Περιφέρεια και Ομάδα Ωφελουμένων [τεχνίτες και διπλωματούχοι μηχανικοί], όλους τους υποψηφίους, των οποίων τα δικαιολογητικά πληρούν τους όρους της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος.

Όλοι οι υποψήφιοι οφείλουν με δική τους φροντίδα και επιμέλεια να λάβουν γνώση των πινάκων αυτών, μέσω της παρούσας Ανακοίνωσης και ειδικότερα ενημερώνονται για τα παρακάτω:

1. Οι υποψήφιοι που δεν περιλαμβάνονται στους πίνακες που ακολουθούν απορρίπτονται και δεν θα συμπεριληφθούν στο Μητρώο Ωφελουμένων, επειδή είτε δεν υπέβαλαν δικαιολογητικά ή αυτά παραλήφθηκαν εκπρόθεσμα, είτε κατά τον έλεγχο διαπιστώθηκε ότι τα δικαιολογητικά ήταν ελλειπή ή μη ευανάγνωστα και δυσδιάκριτα και δεν προέκυπταν με σαφήνεια και καθαρότητα τα δηλωθέντα στοιχεία.

2. Όσοι απορρίπτονται δικαιούνται να υποβάλουν ένσταση εντός αποκλειστικής προθεσμίας δεκαπέντε (15) ημερολογιακών ημερών από τη δημοσίευση της παρούσας ανακοίνωσης, δηλαδή έως και την Τρίτη 11 Ιουνίου 2013. Κάθε ένσταση πρέπει να αναφέρει και να τεκμηριώνει με σαφήνεια τους λόγους υποβολής της και να κατατίθεται εντός σφραγισμένου φακέλου από τον ίδιο τον ενδιαφερόμενο ή από οποιοδήποτε τρίτο πρόσωπο στο Γραφείο Υποδοχής του ΤΕΕ, ή να αποστέλλεται με συστημένη αποστολή (με σφραγίδα ημερομηνίας αποστολής ταχυδρομείου) στη δ/νση: Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας, Γραφείο Υποδοχής Voucher, Νίκης 4, 105 36 Αθήνα, 1ος όροφος.

Ο φάκελος θα πρέπει να φέρει την ένδειξη «για την Επιτροπή Εξέτασης Ενστάσεων της δράσης Voucher». Οι ενστάσεις θα εξετασθούν από την Επιτροπή Ενστάσεων του ΤΕΕ, που έχει ορισθεί με απόφαση της Δ.Ε. του ΤΕΕ και θα εγκριθούν από τη Διοικούσα Επιτροπή του ΤΕΕ. Οι Πίνακες Κατάταξης των Εν Δυνάμει Ωφελουμένων, περιλαμβάνουν μόνο τον κωδικό αριθμό ΚΑΥΑΣ της αίτησης συμμετοχής τους, σύμφωνα με το κεφ. 9.2 της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος.

Στον παρακάτω σύνδεσμο μπορείτε να κατεβάσετε σε μορφή .pdf τις λίστες των Εν Δυνάμει Ωφελούμενων μετά ελέγχου ή να κάνετε αναζήτηση με βάση το ΚΑΥΑΣ : http://www.voucher.gov.gr/project/list-after-check/pid/4/paction/results

Προγράμματα κατάρτισης 40ωρης διάρκειας

Στο πλαίσιο υλοποίησης των πράξεων «Πρόγραμμα Κατάρτισης/Επανακατάρτισης για αυτοαπασχολούμενους και εργαζόμενους σε επιχειρήσεις σε όλους τους κλάδους της οικονομίας με στόχο τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας τους, στις 3 Περιφέρειες Σταδιακές Εξόδου, στις 8 Περιφέρειες Σύγκλισης και στις 2 Περιφέρειες Σταδιακής Εισόδου» (Θεματικοί ’ξονες Προτεραιότητας 05, 06, 09) το οποίο εντάσσεται στο Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού 2007-2013», η Ένωση Φορέων ΙΜΕ ΣΕΒΕΕ, ΙΝΕ ΓΣΕΕ, ΙΝΕΜΥ ΕΣΕΕ, ΙΕΚΕΜ ΤΕΕ ΑΕ, ΚΕΚ ΓΣΒΕΕ, ΚΕΚ ΙΝΕ ΓΣΕΕ, ΚΑΕΛΕ ΕΣΕΕ υλοποιεί  πανελλαδικά προγράμματα κατάρτισης 40ωρης διάρκειας, τα οποία απευθύνονται σε αυτοαπασχολούμενους και εργαζομένους σε επιχειρήσεις σε όλους τους κλάδους της οικονομίας. Οι ωφελούμενοι δικαιούνται εκπαιδευτικού επιδόματος 5 Ευρώ / ανά ώρα κατάρτισης. Το ΙΕΚΕΜ ΤΕΕ πρόκειται να επιμορφώσει 2.000 ωφελούμενους πανελλαδικά. Ήδη έχουν δηλώσει συμμετοχή πάνω από 500 ωφελούμενοι. Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας στις δηλώσεις συμμετοχής. Στον επόμενο σύνδεσμο με τη σχετική σελίδα του ΙΕΚΕΜ ΤΕΕ οι ενδιαφερόμενοι θα βρείτε πληροφορίες για το πρόγραμμα (Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, αίτηση συμμετοχής, μεθοδολογία και διαδικασία επιλογής καταρτιζόμενων): Πρόσκληση για συμμετοχή αυτοαπασχολούμενων και εργαζομένων σε επιχειρήσεις σε προγράμματα κατάρτισης

Προκήρυξη Προγράμματος στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ

Στις 14-1-2013 εκδόθηκαν ο Οδηγός, η Πρόσκληση και τα σχετικά Παραρτήματα για το Πρόγραμμα "Ενίσχυση Μικρών και Μεσαίων Επιχειρήσεων στους τομείς Μεταποίησης - Τουρισμού - Εμπορίου - Υπηρεσιών στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ". Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι πατήσετε τους παρακάτω συνδέσμους: http://www.espa.gr/el/Pages/NewsFS.aspx?item=475 και http://www.antagonistikotita.gr/greek/

Πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρήσεων

Πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρήσεων για την πρόσληψη ανέργων πτυχιούχων ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων πανεπιστημιακού και τεχνολογικού τομέα, έως 35 ετών. Πληροφορίες στον παρακάτω σύνδεσμο: http://www.espa.gr/el/Pages/Proclamationsfs.aspx?item=2164

 

 

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΙ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΕΣ - ΚΕΝΑΚ :

Ανακοίνωση ΥΠΕΚΑ σχετικά με το Μητρώο Ενεργειακών Επιθεωρητών.
(
Προσοχή: Σε όσους είχε χορηγηθεί προσωρινή άδεια Ενεργειακού Επιθεωρητή με ημερομηνία λήξης την 6η Οκτωβρίου 2013 και δεν έχουν στο μεταξύ μετεγγραφεί στο «οριστικό» Μητρώο, παρέχεται η δυνατότητα διεκπεραίωσης των εκκρεμών υποθέσεών τους έως την 31η Οκτωβρίου 2013).

Ξεκίνησε το πρόγραμμα ενίσχυσης υποψήφιων Ενεργειακών Επιθεωρητών.

Σύμφωνα με την ανοικτή πρόσκληση και τον οδηγό εφαρμογής του προγράμματος (που, μαζί με χρήσιμες πληροφορίες, ερωτήσεις/απαντήσεις, υποβολή αιτήσεων και τελευταία νέα, θα βρείτε ακολουθώντας τον παραπάνω σύνδεσμο):
- Την επιδότηση δικαιούνται όλα τα μέλη του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας και οι πτυχιούχοι Μηχανικοί Τεχνολογικής Εκπαίδευσης που πρόκειται να παρακολουθήσουν σεμινάρια  ή έχουν παρακολουθήσει τα σεμινάρια και έχουν λάβει βεβαίωση παρακολούθησης.
- Συνολικό ύψος προγράμματος: 8.000.000 ευρώ.
- Ανώτατο ύψος επιδότησης 400 ευρώ (για ένα ή περισσότερους κύκλους σεμιναρίων: κτήριο, λέβητες, κλιματισμός)
- Ανώτατος δυνητικός αριθμός επιδοτούμενων: 20.000
- Τηρείται προτεραιότητα σύμφωνα με το χρόνο υποβολής της αίτησης για επιδότηση και τα κριτήρια επιλεξιμότητας (εισοδηματικά, ηλικιακά, μη εγγραφής ή εγγραφής στο μητρώο προσωρινών Ενερεγιακών Επιθεωρητών)
- Το πρόγραμμα υλοποιείται σε κύκλους, ανά συγκεκριμένα και τακτά χρονικά διαστήματα, όπως θα καθορίζεται στην αντίστοιχη, για κάθε κύκλο, προκήρυξη.
- Λήξη προθεσμίας υποβολής αιτήσεων πρώτου κύκλου: 11 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2013.

Δήλωση Υπουργού Αναπληρωτή ΠΕΚΑ, Σταύρου Καλαφάτη, για το επερχόμενο πρόγραμμα επιδότησης της κατάρτισης υποψήφιων Ενεργειακών Επιθεωρητών.

Έναρξη υποβολής δικαιολογητικών για την εγγραφή στο «οριστικό» Μητρώο Μονίμων Ενεργειακών Επιθεωρητών - Δήλωση Υπουργού Αναπληρωτή ΠΕΚΑ Σταύρου Καλαφάτη.

Ανακοίνωση ΥΠΕΚΑ για έναρξη διαδικασίας συγκρότησης "οριστικού" Μητρώου Ενεργειακών Επιθεωρητών.

Συγκρότηση «οριστικού» Μητρώου Ενεργειακών Επιθεωρητών - Δήλωση Υπουργού Αναπληρωτή ΠΕΚΑ, Σταύρου Καλαφάτη.

Νέα διάταξη για τους προσωρινούς Ενεργειακούς  Επιθεωρητές.

Σας ενημερώνουμε για διάταξη που περιλήφθηκε στο Ν. 4178/2013 (ΦΕΚ Α΄ 174/8.8.2013) που ψηφίσθηκε από τη Βουλή για την "Αντιμετώπιση της Αυθαίρετης Δόμησης - Περιβαλλοντικό Ισοζύγιο και άλλες διατάξεις".

Άρθρο 52 - Τροποποίηση του άρθρου 9 του π.δ. 100/2010 (Α΄ 177)
1. Στο άρθρο 9 του π.δ. 100/2010 (Α΄ 177) προστίθεται νέα παράγραφος 6 ως εξής:
«6. Από την έναρξη ισχύος της παρούσας διάταξης και για διάστημα ενός (1) έτους, για την άσκηση της δραστηριότητας του Ενεργειακού Επιθεωρητή και την εγγραφή στα οικεία Μητρώα του άρθρου 5, ο υποψήφιος Ενεργειακός Επιθεωρητής πρέπει να διαθέτει τα παρακάτω προσόντα:
α) Να είναι Διπλωματούχος Μηχανικός ή Αρχιτέκτονας, μέλος του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας (TEE) ή Πτυχιούχος Μηχανικός Τεχνολογικής Εκπαίδευσης ή μηχανικός που έχει αποκτήσει αναγνώριση επαγγελματικών προσόντων στη χώρα μας κατ' εφαρμογή του π.δ.38/2010 (Α΄ 78).
β) Να παρακολουθήσει εξειδικευμένο εκπαιδευτικό πρόγραμμα.
Οι Ενεργειακοί Επιθεωρητές που εγγράφονται στα οικεία Μητρώα, οφείλουν να υποβάλουν στην Ειδική Υπηρεσία Επιθεωρητών Ενέργειας (ΕΥΕΠΕΝ), εντός διαστήματος ενός (1) έτους από την έναρξη ισχύος της παρούσας διάταξης, Πιστοποιητικό Επιτυχούς Εξέτασης εκδιδόμενο από το ΤΕΕ κατά τις διατάξεις του παρόντος προεδρικού διατάγματος. Μετά την παρέλευση του ενός (1) έτους διαγράφονται αυτοδίκαια από το Μητρώο Ενεργειακών Επιθεωρητών και απολλύουν τη δυνατότητα άσκησης της δραστηριότητας έως την υποβολή του Πιστοποιητικού Επιτυχούς Εξέτασης.»
2. Οι παράγραφοι 6, 7, 8, 9 του άρθρου 9 του π.δ.100/2010 (Α΄ 177) αναριθμούνται σε 7, 8, 9, 10.
3. Το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 5 του άρθρου 9 του π.δ. 100/2010 (Α΄ 177), όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 8 του άρθρου 31 του ν. 4111/2013 (Α΄ 18), αντικαθίσταται ως εξής:
«Για τη συμμετοχή των ενδιαφερομένων στις εξετάσεις καταβάλλεται παράβολο εκατό (100) ευρώ στον φορέα που τις διενεργεί.»

Παράταση ισχύος προσωρινών αδειών Ενεργειακών Επιθεωρητών.

'Εγγραφο 41850/28.9.2012: Εφαρμογή ΚΕΝΑΚ σε παραδοσιακούς οικισμούς.

Απαντήσεις σε ερωτήματα που τέθηκαν για θέματα ΚΕΝΑΚ στην ημερίδα για την Ενεργειακή Απόδοση Κτηρίων που διεξήχθη στην Τρίπολη στις 15.7.2011, (όπως μας δόθηκαν από τους εισηγητές).

Υ.Π.Ε.Κ.Α.: Ενημέρωση των Ενεργειακών Επιθεωρητών για το Πρόγραμμα «Εξοικονόμηση κατ' Οίκον».

Εγκύκλιος 2279/22.12.2010 ΥΠΕΚΑ με θέμα: Διευκρινίσεις για την ορθή εφαρμογή του ΚΕΝΑΚ.

Έγγραφο 2366/5.1.2011 ΥΠΕΚΑ με θέμα: Διευκρινίσεις επί της εγκυκλίου 2279/22.12.2010 ως προς την υποχρέωση έκδοσης Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης (ΠΕΑ) σε περιπτώσεις αγοροπωλησίας ακινήτων.

Λίστα ελέγχου (check list) εφαρμογής ελάχιστων απαιτήσεων του ΚΕΝΑΚ.

 

ΓΙΑ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΟΝ ΚΕΝΑΚ ΑΚΟΛΟΥΘΕΙΣΤΕ ΤΟΥΣ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥΣ:

Για θέματα που αφορούν τον ΚΕΝΑΚ και την Ενεργειακή Επιθεώρηση, όπως: το νομικό πλαίσιο, τις αποφάσεις χορήγησης προσωρινών αδειών, τελευταία νέα, στατιστικά στοιχεία, χρήσιμες παρουσιάσεις.

Πρόσκληση για τη χορήγηση άδειας Ενεργειακού Επιθεωρητή.

Μητρώο Ενεργειακών Επιθεωρητών (εύρεση ενεργειακού επιθεωρητή).

Επικοινωνία - Πληροφορίες.

 

 

ΑΥΘΑΙΡΕΤΗ ΔΟΜΗΣΗ :

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ-ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ Ν.4178/2013

Αρχείο 1ης ομάδας ερωτήσεων-απαντήσεων


Αρχείο 2ης ομάδας ερωτήσεων-απαντήσεων

Αρχείο 3ης ομάδας ερωτήσεων-απαντήσεων

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ: Ερωτήματα σχετικά με την εφαρμογή του Ν.4178/2013
Το ΤΕΕ Πελοποννήσου στα πλαίσια της συνεχούς προσπάθειας για στήριξη των μελών του σε θέματα που έχουν σχέση με τα προβλήματα κατά την άσκηση του επαγγέλματος του Μηχανικού, δημιούργησε κέντρο υποστήριξης σχετικά με την: «εφαρμογή του Ν.4178/2013 για την αντιμετώπιση της αυθαίρετης δόμησης -  περιβαλλοντικό ισοζύγιο και άλλες διατάξεις».
Για το λόγο αυτό, έχετε τη δυνατότητα να απευθύνετε ερωτήματα μέσω e-mail στην ηλεκτρονική διεύθυνση του Τμήματος ( tee_trip@tee.gr ) σχετικά με την εφαρμογή του παραπάνω Νόμου. Τα ερωτήματα μαζί με τις απαντήσεις θα αναρτώνται, εντός εύλογου χρονικού διαστήματος, στην ιστοσελίδα του Τμήματος, έτσι ώστε να είναι δυνατόν στον κάθε συνάδελφο να ενημερώνεται για το σύνολο των ερωτήσεων και απαντήσεων.

Οδηγίες, διευκρινίσεις, καθώς και απαντήσεις σε συχνές ερωτήσεις επί του Κεφαλαίου Α' (αντιμετώπιση αυθαίρετης δόμησης) του ν. 4178/2013, (Εγκύκλιος-3 Αρ. Πρωτ. οικ. 54373/1.10.2013 ΥΠΕΚΑ).

Διευκρινίσεις για τη μεταχείριση τακτοποιημένων αυθαίρετων κτισμάτων και ειδικά για το πότε αναστέλλεται η επιβολή κυρώσεων και προστίμων, (Εγκύκλιος Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων).

Δελτίο τύπου ΥΠΕΚΑ: Δήλωση Υπουργού Αναπληρωτή ΠΕΚΑ Σταύρου Καλαφάτη σχετικά με την Υπουργική Απόφαση για την έναρξη λειτουργίας του ηλεκτρονικού συστήματος του νόμου 4178/2013.

ΥΠΕΚΑ: Διευκρίνιση στο Νόμο 4178/2013: Σε δικαιοπραξίες εν ζωή που συντάσσονται μετά τη δημοσίευση του ν. 4178/2013 (ήτοι την 8η Αυγούστου 2013) και έχουν ως αντικείμενο τη μεταβίβαση ή σύσταση εμπράγματου δικαιώματος σε ακίνητο έως την έκδοση των προβλεπομένων από τις διατάξεις των άρθρων 10 και 30 του ως άνω νόμου Υπουργικών Αποφάσεων επισυνάπτονται οι βεβαιώσεις που προβλέπονται στις διατάξεις του ν. 4014/2011, οι οποίες έχουν εκδοθεί και ισχύουν ή θα εκδοθούν.

Δημοσιεύφτηκε ο νέος νόμος που ψηφίσθηκε από τη Βουλή για τα αυθαίρετα ( Ν. 4178/2013 (ΦΕΚ Α΄ 174/8.8.2013 για την "Αντιμετώπιση της Αυθαίρετης Δόμησης - Περιβαλλοντικό Ισοζύγιο και άλλες διατάξεις" ).

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΥΠΕΚΑ: Διευκρίνιση για την προθεσμία πληρωμής του ειδικού προστίμου του Νόμου 3843/10 περί ημιυπαιθρίων.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΥΠΕΚΑ: Λήξη προθεσμίας για υπαγωγή στο Νόμο 4014/2011 περί Αυθαιρέτων.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΥΠΕΚΑ ΓΙΑ ΟΣΟΥΣ ΕΧΟΥΝ ΥΠΑΧΘΕΙ ΣΕ Ν.4014 και Ν.3843

Χωρίς παράβολο, η υπαγωγή στο νέο νόμο για τα αυθαίρετα

«Όσοι πολίτες έκαναν χρήση των διατάξεων των προηγούμενων νόμων, τόσο του 4014 για τα αυθαίρετα, όσο και του 3843 για τους ημιυπαίθριους, θα μπορούν να ενταχθούν στις διατάξεις του νέου νόμου, μόλις ψηφισθεί, χωρίς επιπλέον παράβολα και συνυπολογισμό των ποσών που έχουν καταβάλει, είτε είναι σε καθεστώς δόσεων, είτε έχουν ολοκληρώσει τις διαδικασίες». Αυτό ανακοίνωσε στις 26-5-2013 ο υπουργός αναπληρωτής Σταύρος Καλαφάτης σε ό,τι αφορά το νέο νομοσχέδιο για την αυθαίρετη δόμηση και το περιβαλλοντικό ισοζύγιο, το οποίο πρόκειται να έρθει τον Ιούνιο στη βουλή. Σύμφωνα με το ΑΠΕ, «ο κ. Καλαφάτης, μιλώντας στο συνέδριο του Συλλόγου Πολιτικών Μηχανικών (ΣΠΜΕ), επεσήμανε ότι με την κατηγοριοποίηση των αυθαιρεσιών που προβλέπονται στο νέο νομοσχέδιο, καθίσταται σαφές ότι οι μικροαυθαιρεσίες και οι υπερβάσεις στη δόμηση σε κτίρια με άδεια είναι διαφορετικής τάξης και βαρύτητας πρόβλημα από ότι η παντελώς αυθαίρετη δόμηση. Γι' αυτό αντιμετωπίζονται για πρώτη φορά διαφορετικά και μάλιστα με πολεοδομικά χαρακτηριστικά, όπως είπε. Ταυτόχρονα αντιμετωπίζονται προβλήματα συνταγματικότητας των
προηγούμενων νομοσχεδίων, ενώ αυξάνεται η περίοδος αποπληρωμής του προστίμου και βελτιώνεται ο τρόπος καταβολής του».

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΥΠΕΚΑ: Προθεσμίες νόμου 4014/2011 για αυθαίρετα & νόμου 3843/2010 για ημιυπαίθριους χώρους.

Νέα παράταση προθεσμιών για τις διαδικασίες του Ν.4014 περί αυθαιρέτων :

Σύμφωνα με νεώτερο δελτίο τύπου του ΥΠΕΚΑ, ο Υπουργός Αναπληρωτής ΠΕΚΑ, Σταύρος Καλαφάτης, υπέγραψε την Υπουργική Απόφαση για την παράταση των προθεσμιών υπαγωγής στο Νόμο 4014 περί αυθαιρέτων έως 31 Μαΐου 2013 για την πρώτη φάση (για νέες δηλώσεις), και έως 30 Σεπτεμβρίου 2013 για τη δεύτερη φάση (τόσο για τις παλαιές όσο και για τις νέες δηλώσεις).
Διαβάστε ολόκληρο το δελτίο τύπου στον παρακάτω σύνδεσμο: http://www.ypeka.gr/Default.aspx?tabid=785&sni[524]=2261&language=el-GR

ΔΗΜΟΣΙΕΥΤΗΚΕ ΣΤΟ ΦΕΚ ΠΡΑΞΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ
Νέες ρυθμίσεις για μεταβιβάσεις και πρόστιμα αυθαιρέτων

Επιτρέπεται μεταβίβαση αυθαιρέτου, χωρίς να είναι απαραίτητη η ολοσχερής εξόφληση του προστίμου, όπως ίσχυε έως σήμερα αλλά μόνο του 30% αυτού έως τις 31/01/2013, σύμφωνα με Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου που δημοσιεύτηκε στην εφημερίδα της κυβερνήσεως (ΦΕΚ 237 Α΄ / 5 Δεκεμβρίου 2012 - άρθρο 14).
Σύμφωνα με αυτό παρέχεται έκπτωση 10% επί του συνολικού ποσού του προστίμου για τακτοποίηση αυθαιρέτου σε όσους καταβάλλουν το 30% της οφειλής τους έως τα τέλη Ιανουαρίου. Για δηλώσεις οι οποίες παρουσιάζουν ληξιπρόθεσμες οφειλές αναστέλλονται έως τις 31 Ιανουαρίου 2013 τόσο οι προσαυξήσεις (1% για κάθε μήνα καθυστέρησης) όσο και η απένταξη από τις ρυθμίσεις του νόμου 4014/11 για τη νομιμοποίηση αυθαιρέτων. Επίσης κατατίθεται, σήμερα (7.12.2012), στη Βουλή προς ψήφιση σύνολο ρυθμίσεων σχετικά με την καταβολή του ειδικού προστίμου, ώστε να ενθαρρυνθούν και να διευκολυνθούν οι ιδιοκτήτες αυθαίρετων ακινήτων να τα εντάξουν στις ρυθμίσεις του νόμου 4014/2011 (Α΄209). Με τις διατάξεις, αφενός αποδεσμεύονται όλες οι διαδικασίες σύναψης οιασδήποτε δικαιοπραξίας ακινήτου (βεβαιώσεις μηχανικού, περαίωση, κτλ) από την ολοσχερή εξόφληση του προστίμου και αφετέρου θα επιτρέπονται, χωρίς να είναι απαιτητή, η πλήρης εξόφληση του ενιαίου ειδικού προστίμου, πράξεις δημόσιου ή ιδιωτικού δικαίου όπως:
- Η μεταβίβαση ή σύσταση εμπράγματου δικαιώματος,
- Η έκδοση ή αναθεώρηση οικοδομικής άδειας,
- Η εκτέλεση εργασιών αποπεράτωσης,
- Η έκδοση βεβαίωσης εξόφλησης ποσοστού 30% του συνολικού ποσού προστίμου έως 31/01/2013, από το πληροφοριακό σύστημα του Τ.Ε.Ε.
Επίσης, με τις υπό ψήφιση ρυθμίσεις παρατείνεται η καταβολή όλων των δόσεων καταβολής του ειδικού προστίμου πράξεων υπαγωγής στο Ν.3843/2010 έως 31.01.2013.

( Βλέπε σχετικό Δελτίο Τύπου ΥΠΕΚΑ στο σύνδεσμο : http://www.ypeka.gr/Default.aspx?tabid=389&sni[524]=2178&language=el-GR )

Εγκύκλιος ΙΚΑ Ε41312 για αυθαίρετα.

Κ. Υ.Α. ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΘΕΣΜΙΩΝ ΤΗΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΩΝ ΑΥΘΑΙΡΕΤΩΝ.

ΝΟΜΟΣ 4042/2012 (ΦΕΚ 24/Α/13.2.2012): Ποινική προστασία του περιβάλλοντος - Εναρμόνιση με την Οδηγία 2008/99/ΕΚ - Πλαίσιο παραγωγής και διαχείρισης αποβλήτων - Εναρμόνιση με την Οδηγία 2008/98/ΕΚ - Ρύθμιση θεμάτων Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής.

Εγκύκλιος-1 6638/7.2.2012 ΥΠΕΚΑ με θέμα: Ν. 4030/2011 "Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης, ελέγχου κατασκευών και λοιπές διατάξεις" (ΦΕΚ 249/Α΄) και διευκρινήσεις στο ν. 4014/11 (ΦΕΚ 209Α΄).

ΝΟΜΟΣ 4030/2011 (ΦΕΚ 249/Α/25.11.2011): Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης, ελέγχου κατασκευών και λοιπές διατάξεις.

Ανακοίνωση του ΥΠΕΚΑ  σχετικά με την παράταση στη Ρύθμιση Αυθαιρέτων.

Εισηγήσεις κ. Κ. Καρατσώλη από την ημερίδα που έγινε στην Τρίπολη 22.10.2011 με θέμα "Ν.4014/2011 ΝΕΑ ΡΥΘΜΙΣΗ ΓΙΑ ΤΑ ΑΥΘΑΙΡΕΤΑ": 1. Βεβαίωση Μηχανικού [1] , 2. Βεβαίωση Μηχανικού [2] , 3. Παραδείγματα συνιδιοκτησίας σε σχέση με το Ν.4014/2011.

ΣΤΟΝ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΣΥΝΔΕΣΜΟ ΜΕ ΤΗΝ ΕΙΔΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗ ΡΥΘΜΙΣΗ ΑΥΘΑΙΡΕΤΩΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΟΥ Υ.Π.Ε.Κ.Α. ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΕΡΩΤΟ-ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ:

ΓΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΑΥΘΑΙΡΕΤΩΝ ΚΤΙΣΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΔΩΡΕΑΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΓΙΑ ΟΛΑ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΤΕΕ ΠΑΤΗΣΤΕ ΤΟΝ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΣΥΝΔΕΣΜΟ:

ΑΠΟΦΑΣΗ 41525/27.9.2011 του Υ.Π.Ε.Κ.Α. με θέμα: Διαδικασία είσπραξης και απόδοσης στο Ελληνικό Δημόσιο του παραβόλου και στο νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου με την ονομασία «Πράσινο Ταμείο» του ενιαίου ειδικού προστίμου του άρθρου 24 του νόμου 4014/2011 «Περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων, ρύθμιση αυθαιρέτων σε συνάρτηση με δημιουργία περιβαλλοντικού ισοζυγίου και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας ΥΠΕΚΑ» και καθορισμός των δόσεων καταβολής του παραπάνω ενιαίου ειδικού προστίμου (A' 209).

ΑΠΟΦΑΣΗ 41498/26.9.2011 του Υ.Π.Ε.Κ.Α. με θέμα: Διαδικασία ηλεκτρονικής υποβολής των απαραίτητων δικαιολογητικών για την υπαγωγή στο άρθρο 24 του νόμου 4014/2011 «Περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων, ρύθμιση αυθαιρέτων σε συνάρτηση με δημιουργία περιβαλλοντικού ισοζυγίου και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας ΥΠΕΚΑ» (ΦΕΚ 209 Α).

ΝΟΜΟΣ 4014/2011 (ΦΕΚ 209/Α/21.9.2011): Περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων, ρύθμιση αυθαιρέτων σε συνάρτηση με δημιουργία περιβαλλοντικού ισοζυγίου και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Περιβάλλοντος.

 

 

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΟΜΗΣΗΣ :

΄Εγκριση Κανονισμού Επεμβάσεων (ΚΑΝ.ΕΠΕ.) σε κτίρια από οπλισμένο σκυρόδεμα (1η Αναθεώρηση): Απόφαση Υπουργού ΥΠΟ.ΜΕ.ΔΙ. με αριθμ. Δ17α/239/1/ΦΝ/429.1/27/8/2013 (ΦΕΚ Β΄ 2187/5.9.2013).
ΚΑΝ.ΕΠΕ. - 1η Αναθεώρηση, Ιούλιος 2013.

Δελτίο τύπου ΥΠΕΚΑ: Υπουργική απόφαση για την Έγκριση Εργασιών Μικρής Κλίμακας - Δήλωση Υπουργού Αναπληρωτή ΠΕΚΑ, Σταύρου Καλαφάτη.

Στον παρόντα σύνδεσμο μπορείτε να επισκέπτεσθε την ειδική ιστοσελίδα του ΥΠΕΚΑ και να ενημερώνεστε σχετικά με θέματα δόμησης (αναρτώνται Εγκύκλιοι, Οδηγίες, Διευκρινίσεις, Ενημερώσεις ή και Έγγραφα γενικότερου ενδιαφέροντος που εκδίδονται από τις Κεντρικές Υπηρεσίες του ΥΠΕΚΑ, τα οποία θα πρέπει να λαμβάνουν υπ' όψη όλες οι Υπηρεσίες Δόμησης και γενικότερα οι Υπηρεσίες με αρμοδιότητες πολεοδομικού σχεδιασμού, Οικοδομικού και Κτιριοδομικού Κανονισμού και συναφών αντικειμένων κατά την επιτέλεση του έργου τους).

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΥΠΕΚΑ: Προωθείται άμεσα νομοθετική ρύθμιση παράτασης προθεσμίας έκδοσης αδειών δόμησης για τις οποίες είχαν υποβληθεί πλήρεις φάκελοι προ της έναρξης εφαρμογής του Ν.Ο.Κ.

 

 

ΕΤΑΑ/ΤΣΜΕΔΕ :

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΡΥΘΜΙΣΗ ΟΦΕΙΛΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΤΟ ΤΣΜΕΔΕ: Τον τρόπο που οι μηχανικοί θα ενταχθούν στη ρύθμιση «Νέας Αρχής» του Ν.4152/13, περί καθυστερούμενων έως την 31/12/12 οφειλών μετά των νόμιμων προσαυξήσεων, τελών καθυστέρησης και λοιπών επιβαρύνσεων, ανακοίνωσε το ΤΣΜΕΔΕ. Αναλυτικά από την επίσημη ανακοίνωση προκύπτει ότι: Προϋπόθεση η καταβολή ανελλιπώς των τρεχουσών ασφαλιστικών εισφορών από 1/1/2013 και εφεξής.
Όσοι ενταχθούν στην ρύθμιση θα καταβάλλουν την οφειλή τους εφάπαξ ή σε ισόποσες μηνιαίες δόσεις με αντίστοιχη έκπτωση επί των πρόσθετων τελών ως εξής :
-Έκπτωση 50% εφόσον το χρέος εξοφληθεί εφάπαξ ως 31/7/2013
-Έκπτωση 40% εφόσον το χρέος εξοφληθεί ως 30/6/2014
-Έκπτωση 35% εφόσον το χρέος εξοφληθεί ως 30/6/2015
-Έκπτωση 30% εφόσον το χρέος εξοφληθεί ως 30/6/2016
-Έκπτωση 25% εφόσον το χρέος εξοφληθεί ως 30/6/2017
Η αίτηση υπαγωγής στη ρύθμιση «Νέας Αρχής» υποβάλλεται άπαξ και οποτεδήποτε (με ανάλογη απαλλαγή των προσαυξήσεων) με καταληκτική ημερομηνία πληρωμής της τελευταίας δόσης την 30/6/2017, με εξαίρεση την
εφάπαξ εξόφληση που πρέπει να πραγματοποιηθεί ως 31/7/2013. Ασφαλιστικές εισφορές ληξιπρόθεσμες από την 1/1/2013 πρέπει να καταβληθούν πριν την ημερομηνία υπαγωγής τους στη ρύθμιση. Ο οφειλέτης πρέπει να είναι ενήμερος φορολογικά και ασφαλιστικά από την 1/1/13 προκειμένου να δύναται να υπαχθεί στη ρύθμιση. Ένταξη στη ρύθμιση της «Νέας Αρχής» των καθυστερούμενων έως την 31/12/2012 οφειλών, οι οποίες δεν προέρχονται από την άσκηση επιχειρηματικής δραστηριότητας, για φυσικά πρόσωπα με αδυναμία εξόφλησης της οφειλής εφάπαξ ή έως 48 δόσεις και για συνολικό ύψος κύριας οφειλής έως 5.000 ευρώ. Στην περίπτωση αυτή ο αριθμός των δόσεων καθορίζεται με μέγιστο αριθμό δόσεων τις 100 και με ελάχιστο ποσό δόσης τα 50 ευρώ και δεν παρέχεται έκπτωση επί των πρόσθετων τελών και λοιπών προσαυξήσεων. Για τη υπαγωγή στη ρύθμιση αυτή πρέπει να υποβληθεί υπεύθυνη δήλωση του οφειλέτη ή του νόμιμου εκπροσώπου του στην οποία δηλώνεται η αδυναμία εξόφλησης της οφειλής τη δεδομένη
χρονική στιγμή στο πρόγραμμα της ρύθμισης (48 δόσεις), αλλά δυνατότητα τήρησης ρύθμισης σε παραπάνω δόσεις και βιωσιμότητα αυτής. Το ποσό της κύριας οφειλής που υπάγεται στη ρύθμιση επιβαρύνεται από 1/1/2013 με ετήσιο επιτόκιο ίσο με το επιτόκιο αναχρηματοδότησης της ΕΚΤ κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης, προσαυξημένο με 800 μονάδες βάσης (δηλαδή 8%). Εξαιρούνται από υποχρέωση πάγιας εντολής οφειλέτες φυσικά πρόσωπα μη επιτηδευματίες άνω των 65 ετών, των οποίων η συνολική βασική οφειλή δεν ξεπερνά τις 5.000 ευρώ και οι οφειλέτες φυσικά πρόσωπα που δεν διαθέτουν τραπεζικό λογαριασμό. ( Δείτε ολόκληρη την ανακοίνωση - Δείτε τα απαιτούμενα έντυπα ).

Συνάδελφοι,

Κατόπιν σχετικών ερωτημάτων μας προς το ΕΤΑΑ - ΤΣΜΕΔΕ, μας ενημέρωσαν ότι :

Σύμφωνα με τις αριθμ. 228/29.4.13, θέμα 1ο και θέμα 1β αποφάσεις του Δ.Σ. του ΕΤΑΑ, οι ασφαλισμένοι του Ταμείου που δεν έχουν καταβάλλει εισφορές για το Α΄ εξάμηνο του 2013, πρέπει να προσέλθουν μέχρι 30/6/2013 στα κατά τόπους γραφεία του ΤΣΜΕΔΕ και να καταβάλλουν άτοκα τις εισφορές του Α΄ εξαμήνου 2013, σύμφωνα με τις τιμές που ίσχυαν πριν την εφαρμογή του άρθρου 44 του Ν. 3986/11. Επιπλέον θα καταβάλλεται και η εισφορά υπέρ του ΟΑΕΔ.

Δεν θα σταλούν νέα ειδοποιητήρια.

Συνιστούμε, πριν προσέλθετε στα κατά τόπους γραφεία ΤΣΜΕΔΕ, να επικοινωνείτε τηλεφωνικά για να ενημερωθείτε για τον τρόπο καταβολής (επιταγή ή μετρητά).

Κατόπιν ερωτημάτων σας, σχετικά με τις πληρωμές των εισφορών των ασφαλισμένων προς το ΤΣΜΕΔΕ για το Α εξάμηνο 2013 καθώς και για το  Β εξάμηνο 2013, μας ενημέρωσαν από τις αρμόδιες υπηρεσίες του ΤΣΜΕΔΕ ότι :

Για τα ερωτήματα που αφορούν τις πληρωμές μετά την 30/06/2013, δηλ. την πληρωμή του Β/13, τους ασφαλισμένους που πλήρωσαν το Α/13 ή έχουν ήδη διακανονίσει με τις νέες τιμές όπως ορίζονται από τον Ν.3986/11 καθώς και τους μισθωτούς που μέχρι σήμερα έχουν πληρώσει ΕΙΔ.ΠΡ. με τις νέες τιμές, θα ενημερωθούν τα κατά τόπους γραφεία του ΤΣΜΕΔΕ μόλις δοθούν διευκρινίσεις και συμπληρωματικές οδηγίες προς την κεντρική υπηρεσία του ΤΣΜΕΔΕ οι οποίες θα αναρτηθούν και στο διαδίκτυο.

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ: Απόφαση αναστολής της επιβολής εξωπραγματικών αυξήσεων εισφορών στους Μηχανικούς μέχρι την εκδίκαση των αιτήσεων αναστολής και Παράταση κατά δύο μήνες της καταληκτικής ημερομηνίας πληρωμής των ασφαλιστικών εισφορών όλων των κλάδων του ΕΤΑΑ, (από την 30η Απριλίου στην 30η Ιουνίου) αποφάσισε το ΔΣ ΕΤΑΑ.

Συνάδελφοι,

Σας ενημερώνουμε ότι μετά από οδηγία του ΕΤΑΑ/ΤΣΜΕΔΕ:

- Από 1-2-2013 οι ασφαλισμένοι θα υποβάλουν τα αιτήματά τους που αφορούν την περίοδο από 1-1-2013, στις Περιφερειακές Δ/νσεις του ΕΟΠΥΥ του τόπου κατοικίας τους.
- Τα αιτήματα αυτής της περιόδου τα οποία έχουν ήδη υποβληθεί στο ΕΤΑΑ/ΤΣΜΕΔΕ, θα διαβιβαστούν στις αντίστοιχες Περιφερειακές Δ/νσεις του ΕΟΠΥΥ στη χωρική αρμοδιότητα των οποίων κατοικεί ο ασφαλισμένος.
- Οι Περιφερειακές Δ/νσεις του ΕΟΠΥΥ αναλαμβάνουν από 01-02-2013 την αναγνώριση, εκκαθάριση και πληρωμή των απαιτήσεων των ασφαλισμένων.
- Για τις απαιτήσεις των ασφαλισμένων οι οποίες έχουν παραληφθεί από το ΕΤΑΑ/ΤΣΜΕΔΕ μέχρι 31-12-2012, θα υπάρξει νεότερη ανακοίνωση που θα αφορά την οριστική διευθέτηση του ζητήματος.

Επίσης σας ενημερώνουμε ότι η Δ.Ε. ΕΤΑΑ/ΤΣΜΕΔΕ αποφάσισε:

  1. Τη θεώρηση του βιβλιαρίου υγείας για το έτος 2013.
  2. Τη χορήγηση ασφαλιστικής ενημερότητας για φορολογική χρήση (θεώρηση βιβλίων και στοιχείων), για ένα τρίμηνο από την ημερομηνία του αιτήματος.

Οι αποφάσεις ισχύουν για ασφαλισμένους που πληρούν τις παρακάτω προϋποθέσεις:
α) Ελεύθεροι επαγγελματίες ή μισθωτοί με δελτίο παροχής υπηρεσιών, που είναι άνεργοι ή υποαπασχολούμενοι, με την προσκόμιση εκκαθαριστικών σημειωμάτων εφορίας των δύο τελευταίων ετών στα οποία αθροιστικά το εισόδημά τους να μην υπερβαίνει τα 30.000 Ευρώ (ατομικό ή οικογενειακό).
β) Μισθωτοί οι οποίοι απολύθηκαν, με την προσκόμιση εκκαθαριστικών σημειωμάτων εφορίας όπως περιγράφεται στο προηγούμενο σημείο, καθώς και θεωρημένο αντίγραφο της απόλυσης.
γ) Νέοι ασφαλισμένοι την τελευταία τριετία (2010-2012) που δεν υποβάλλουν φορολογική δήλωση λόγω μηδενικού εισοδήματος, με την προσκόμιση υπεύθυνης δήλωσης θεωρημένη από την οικεία ΔΟΥ που θα βεβαιώνεται η μη υποβολή.
Οι ασφαλισμένοι που συγκεντρώνουν τις προϋποθέσεις, υποχρεούνται να υποβάλουν σχετική αίτηση με τα απαιτούμενα ως ανωτέρω κατά περίπτωση δικαιολογητικά.
Επισημαίνεται ότι τα παραπάνω ισχύουν για εκκρεμότητες εισφορών που αφορούν την τελευταία τριετία.
Κάθε άλλη περίπτωση που δεν εντάσσεται στις προϋποθέσεις των σημείων (α), (β) και (γ), θα εξετάζεται ιδιαίτερα από τη Διοικούσα Επιτροπή, μετά από αίτημα του ασφαλισμένου.
Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι να απευθύνεστε στα τοπικά γραφεία του ΕΤΑΑ/ΤΣΜΕΔΕ.

ΕΝΙΑΙΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΑΡΟΧΩΝ ΥΓΕΙΑΣ.

Μεταβολές στις προϋποθέσεις συνταξιοδότησης από 1/1/2013 και εφεξής.

Ενημέρωση για τρόπο λειτουργίας των Ταμείων, μετά την ένταξη του ΕΤΑΑ στον ΕΟΠΥΥ.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ εκδήλωσης ενδιαφέροντος για αναγνώριση χρόνου στον ΕΛΠΠ έως 31.12.2012.

Ρύθμιση ασφαλιστικών εισφορών : Δημοσιεύτηκε σε ΦΕΚ η αναστολή της διαδικασίας λήψης αναγκαστικών και λοιπών μέτρων εισπραξης μέχρι την 31.12.2013 για τους οφειλέτες των Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης, πλην ΟΓΑ και NAT, οι οποίοι δεν έχουν υπαχθεί σε καθεστώς ρύθμισης ή έχουν εκπέσει του δικαιώματος συνέχισης προηγούμενων ρυθμίσεων.

ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ & ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ
μέσω του eΤΣΜΕΔΕ ( http://www.tsmede.gr ).      
στους ασφαλισμένους του
«ΨΗΦΙΑΚΗ ΥΠΟΓΡΑΦΗ»
Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. / Ε.Τ.Α.Α.

 Συνάδελφοι

Από 15/6/2012 μπαίνει σε λειτουργία μια καινούργια υπηρεσία Παροχής Υπηρεσιών και Ενημέρωσης μέσω του Internet ( http://www.tsmede.gr ). Τις Βεβαιώσεις όπως της Ασφαλιστικής Ενημερότητας, Προϋπηρεσίας, Διακοπής Εργασιών και πολλές άλλες θα μπορείτε πλέον να τις αιτήστε και να τις παραλαμβάνετε μέσω του Internet χωρίς να απαιτείται η μετάβασή σας σε κάποιο υποκατάστημα του Ταμείου.

Για να αποκτήσετε «πρόσβαση» στις Νέες Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες του Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. είναι  απαραίτητη η εγγραφή σας στον διαδικτυακό τόπο του Ταμείου. Στον παρόντα σύνδεσμο μπορείτε να δείτε τις σχετικές Οδηγίες Εγγραφής.

ΦΑΡΜΑΚΑ ΥΨΗΛΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ.

Συνάδελφοι

Κατόπιν ενημέρωσής μας από τον Υγειονομικό Δ/ντή του ΕΤΑΑ κ. Ρηγάτο, σας γνωρίζουμε ότι όσα μέλη κάνουν χρήση φαρμάκων υψηλού κόστους θα πρέπει να επικοινωνήσουν με την Κεντρική Υγειονομική Υπηρεσία προκειμένου να απογραφούν. Η επικοινωνία μπορεί να γίνει τηλεφωνικά (2105217317) ή με email (yy-etaa@tsmede.gr ).

Επίσης σας παραθέτουμε τις παρακάτω διευκρινήσεις που μας έστειλε ο κ. Ρηγάτος σε μεταγενέστερη επικοινωνία μας :

1.  Τα Φάρμακα Υψηλού Κόστους είναι αυτά που αναφέρονται συγκεκριμένα στην Ιστοσελίδα http://www.etaa.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=407&Itemid=203

2. Η απογραφή γίνεται είτε με φαξ στον αριθμό 2118506109 είτε στο mail yy@etaa.gr

3.  Όσοι ασφαλισμένοι δεν έχουν απογραφεί ακόμη, παρακαλούνται να γνωστοποιήσουν τουλάχιστον : ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ , ΑΜΚΑ και ΤΟΜΕΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΤΑΑ.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Δ/ΝΣΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε./ Ε.Τ.Α.Α. ΓΙΑ ΤΗ ΜΗ ΕΝΤΑΞΗ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΟΝ Ε.Ο.Π.Υ.Υ.

 

 

ΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΥΣΗ ΤΩΝ ΣΥΣΣΩΡΕΥΜΕΝΩΝ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΚΟΣΜΟΥ :

ΕΝΣΤΑΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΑΥΞΗΣΗΣ ΤΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΚΑΛΕΣΜΑ ΤΕΕ Πελ/σου για συμμετοχή στη συγκέντρωση την Πέμπτη 11 Απριλίου 2013 στις 14:00 έξω από τα γραφεία του ΕΤΑΑ (Μάρνη 22, Αθήνα).

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ: Τα επόμενα "βήματα" για τη διασφάλιση της ζωής, της αξιοπρέπειάς μας και του ασφαλιστικού μας Φορέα αποφάσισε η ΔΕ του ΤΕΕ.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΚΑΛΕΣΜΑ ΤΕΕ Πελ/σου για συμμετοχή στη συγκέντρωση την Πέμπτη 4 Απριλίου 2013 στις 14:00 έξω από τα γραφεία του ΕΤΑΑ (Μάρνη 22, Αθήνα).

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ: Σε κινητοποιήσεις οι μηχανικοί μετά την πρωτοβουλία του ΕΤΑΑ να προχωρήσει στις απαράδεκτες αυξήσεις των εισφορών, αναδρομικά από τον Ιούλιο του 2011, με υποχρεωτική ένταξη σε ανώτερη ασφαλιστική κατηγορία ανά τριετία - Συγκέντρωση την Πέμπτη 28 Μαρτίου 2013 στις 14:00 έξω από τα γραφεία του ΕΤΑΑ (Μάρνη 22, Αθήνα).

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ: Στην Πανελλαδική απεργία ΑΔΕΔΥ - ΓΣΕΕ της Τετάρτης 20.2.2013, μετέχουν και οι διπλωματούχοι Μηχανικοί.

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ: Ο αγώνας ενάντια στην πιο σκληρή και αδιάλλακτη κυβέρνηση που έχει θέσει στο επίκεντρο της πολιτικής της την ισοπέδωση των Μηχανικών και τη διάλυση του ΤΕΕ θα συνεχιστεί, δήλωσε ο πρόεδρος του ΤΕΕ Χρήστος Σπίρτζης - Νέες κινητοποιήσεις και νέες δράσεις αποφάσισε η Δ.Ε. του ΤΕΕ.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΟΥΣΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΤΕΕ.

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ: Η Δ.Ε. και η Κεντρική "Α" του ΤΕΕ αποφάσισαν τη συνέχιση των κινητοποιήσεων του ΤΕΕ και των διπλωματούχων Μηχανικών έως την ημέρα ψήφισης στη Βουλή του προϋπολογισμού 2013, (πιθανή ημερομηνία Κυριακή 11 Νοεμβρίου 2012).

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ: Συνέχιση των αγωνιστικών κινητοποιήσεων των διπλωματούχων Μηχανικών αποφάσισε η Δ.Ε. του ΤΕΕ μέχρι την 4/11/2012.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ: Παράταση συμμετοχής στις κινητοποιήσεις του ΤΕΕ μεαποχή από όλες τις δημοπρασίες έως τις 4 Νοεμβρίου 2012.

ΔΕΛΤΙΟΥ ΤΥΠΟΥ ΤΗΣ ΕΜΔΥΔΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ.

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ: Νέο κύκλο κινητοποιήσεων των διπλωματούχων Μηχανικών αποφάσισε το ΤΕΕ. Οι κινητοποιήσεις αποτελούν απάντηση στη συνεχιζόμενη κυβερνητική αδιαλλαξία, εφαρμογής νέων αντιαναπτυξιακών και ισοπεδωτικών μέτρων.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ: ΤΟ ΤΕΕ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΚΑΤΑΓΓΕΛΕΙ ΤΑ ΕΠΑΧΘΗ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΕΚΔΙΚΕΙ.

ΟΙ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΟΥΣΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΕΕ ΓΙΑ ΔΥΝΑΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΠΟΛΥΜΟΡΦΕΣ ΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΤΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ.

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ: Οι διπλωματούχοι Μηχανικοί συνεχίζουμε τον αγώνα μας. Κινητοποιήσεις Μηχανικών - Αποχή από τις εργασίες μας και από τη συμμετοχή μας σε όλες τις Επιτροπές και Συμβούλια.

ΠΑΝΤΕΧΝΙΚΗ ΑΠΕΡΓΙΑ ΣΤΙΣ 3.2.2012 - ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΕΕ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ.

Επιστολή του ΤΕΕ Πελοποννήσου για το ΕΤΑΑ-ΤΣΜΕΔΕ.

Ανακοίνωση συμμετοχής στις απεργιακές κινητοποιήσεις της 14-12-2011.

 

 

ΔΙΑΦΟΡΑ ΘΕΜΑΤΑ :

- Εγκύκλιος σχετικά με την κατάργηση της υποχρέωσης καταβολής των εισφορών 2% και 2%0 υπέρ ΤΕΕ

Στις 18/6/2013 εκδόθηκε η με αρ. πρωτ. Δ17α/180/3/ΦΝ463 ερμηνευτική εγκύκλιος 24/2013 της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Έργων του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων σχετικά με την εφαρμογή των οριζόμενων στην παρ. Η6, αρθ. πρώτο, εδάφιο 4 του Ν.4093/2012 και την κατάργηση της υποχρέωσης καταβολής των εισφορών 2% και 2%0 υπέρ ΤΕΕ. ( Δείτε την εγκύκλιο ).

 

- ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΝΑΥΠΛΙΟΥ (Δ.Ε.Υ.Α.Ν.)

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ: Η Δ.Ε.Υ.Α. Ναυπλίου προτίθεται να προσλάβει με Σύμβαση Παροχής Ανεξάρτητων Υπηρεσιών, έναν (1) Τεχνικό Ασφαλείας ειδικότητας Πτυχιούχου Α.Ε.Ι. Μηχανολόγου Μηχανικού , Ηλεκτρολόγου Μηχανικού ή Πολιτικού Μηχανικού με ελάχιστη προϋπηρεσία 2 ετών ή Πτυχιούχου Τ.Ε.Ι. Τμήματος Μηχανολογίας - Ηλεκτρολογίας με ελάχιστη προϋπηρεσία 5 ετών. Διαβάστε ολόκληρη την ανακοίνωση.

 

- ΨΗΦΙΣΜΑ (ΠΡΩΤΟ) Αντιπροσωπείας ΤΕΕ Πελοποννήσου στη συνεδρίαση της 6ης Μαρτίου 2013.

 

- ΨΗΦΙΣΜΑ (ΔΕΥΤΕΡΟ) Αντιπροσωπείας ΤΕΕ Πελοποννήσου στη συνεδρίαση της 6ης Μαρτίου 2013.

 

- ΑΠΟΦΑΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ Π.Ε. ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ ΜΕ ΘΕΜΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ.

 

- ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ Π.Ε. ΛΑΚΩΝΙΑΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ.

 

- ΨΗΦΙΣΜΑ Αντιπροσωπείας του ΤΕΕ Πελοποννήσου στη 14η τακτική συνεδρίασή της (17.10.2012).

 

- ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Αντιπροσωπείας του ΤΕΕ Πελοποννήσου (3.10.2012).

 

- Έγγραφο του Υπουργείου Ανάπτυξης Ανταγωνιστικότητας & Ναυτιλίας με θέμα "Επικίνδυνο δομικό προϊόν (Οδηγία 89/106, ΠΔ 334/94)".

 

- ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΕΛ.ΙΝ.Υ.Α.Ε. : "ΟΧΙ ΣΤΗΝ ΥΠΟΒΑΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ. ΚΡΙΣΙΜΕΣ ΩΡΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΛ.ΙΝ.Υ.Α.Ε.".

 

- ΠΑΛΑΙΟΤΕΡΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ -

 

 
Παρουσίαση | Ανακοινώσεις | Δράσεις | Πληροφορίες | Βιβλιοθήκη | Σύλλογοι | Παρατάξεις | Links | Περιφέρεια | Επικοινωνία